اشتراک معلومات

 
 

کورس به تاریخ 03.07.2017

PwCکورس بعدی به تاریخ 03.07.17 شروع می شود و ثبت نام بتاریخ 28.06.17 از ساعت 9:00 الی 13:00 در اداره

PwC
Kapelle-Ufer 4
10117 Berlin

تعداد جای در این کورس محدود است و یکسانی داده می شود که زود تر از دیگران ثبت نام کنند.

اگر سوالی داشتید مستقیما با صفحه ما در تماس شوید:

info@stiftungjobführerschein.de